Priser

HJEMMEADVOKAT.DK ER DIN ADVOKAT-

BRUG HAM


Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.

PRISER - VEJLEDENDE (INCL. MOMS)


Det faste salær ved køb af bolig omfatter gennemgang af alle papirer, rådgivning om købsaftalen,

finansieringen, servitutter, lokalplaner, tilstandsrapport, forsikringstilbud samt alle sædvanlige ekspeditioner,

herunder korrespondance med ejendomsmægler, pengeinstitut, ejerforening/grundejerforening mv., oprettelse og

anmeldelse af elektronisk skøde, udarbejdelse af refusionsopgørelsen og afslutning af køb.


Køb af boliger - inkl. digitalt skøde (priserne er  incl.moms):

Hus, rækkehus, villa, 8.500 kr.

Ejerlejlighed, 8.500 kr.

Forældrekøb med lejekontrakt 9.500 kr.

Sommerhus 8.000 kr.

Erhvervsejendomme, andelsboligforeninger efter aftale

Projektkøb 9.500 kr.

Familiehandel 6.000 kr.

Grundkøb 7.000 kr.

Rådgivning entreprisekontrakt 10.000 kr.


Andelsboliger:

Køb af andelsbolig 5.000 kr.

Salg af andelsbolig - køber fundet 8.000 kr.


Digital tinglysning:

Tinglysningsbistand, aftale mellem parter foreligger 3.000 kr.

Enkeltstående tinglysningsopgaver - efter aftale - minimum kr. 1.600.


Boligsalg - selvsalg:

Køber fundet, udarbejdelse af købsaftale mv. 12.500 kr.


Tvangsauktionskøb:

Gennemgang af salgsopstilling 3.500 kr.

Deltagelse, tvangsauktionsmøde 3.000 kr.

Bistand efter tvangsauktionskøb 10.000 kr.


Familieretsdokumenter:

Standard samejeoverenskomst eller testamente 2.500 kr.


Tinglysningsafgifter og andre offentlige afgifter afregnes særskilt.

Sov ikke i timen og forfald heller ikke til dagdrømmerier - tænk dig om, det svarer sig.

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.

Advokatkontoret drives fra følgende adresse: Søllerød Park 17-4, 2840 Holte med telefonnummer + 45 20 26 11 93 samt på e-mailadressen rudbeck@hjemmeadvokat.dk. Mit CVR-nummer er: 3550 6381.


Virksomheden er organiseret som enkeltmandsvirksomhed.


Jeg anvender ikke særlige aftaler om lovvalg eller værneting, medmindre det aftales med klienten.


Advokatvirksomheden har klientbankkonti i Arbejdernes Landsbank.


I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantifonden dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.


Jeg  er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. jeg er endvidere dækket af sædvanlikg advokatansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al udøvet advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves.


Jeg er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær og/eller utilfredshed med en advokats adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

ADVOKAT SØREN RUDBECK - SØLLERØD PARK 17-4 2840 HOLTE  - TLF.+45

20 26 11 93 - CVR. NR. 35506381 - EMAIL: RUDBECK@HJEMMEADVOKAT.DK