Fast Ejendom

HJEMMEADVOKAT.DK ER DIN ADVOKAT-

BRUG HAM


Sov ikke i timen og forfald heller ikke til dagdrømmerier - tænk dig om, det svarer sig.


Fast Ejendom 


Ved køb/salg af ejerbolig, det være sig ejerlejlighed/helårsbolig/sommerhus vil advokaten kunne rådgive og bistå med bl.a.:


- Købsaftale

- Salgsopstilling

- Tingbogsattest

- Servitutter

- BBR-udskrift

- Ejendomsvurderingsmeddelelse

- Forureningsforhold

- Forsikringsforhold

- Tilstandsrapport

- Ejerskifteforsikringstilbud

- Kurssikring

- Ejerforeninger/grundejerforeningers vedtægter, regnskaber m.m.

- Det kommunale ejendomsoplysningsskema

- Øvrige konkrete dokumenter, som knytter sig til ejendommen

- Finansiering

- Handlens gennemførelse

- Tinglysning

- Refusionsopgørelse


Særligt om forældrekøb

Ved forældrekøb rådgives endvidere om udlejning, lejekontraktens udformning og andre forhold, som kræver særlig opmærksom i disse situationer.


Andelsboliger


Bistand i forbindelse med køb af andelsbolig vil bl.a. bestå af gennemgang og rådgivning om:


- Købsaftale/overdragelsesaftale

- Vurderingsrapport

- Andelsboligforeningens vedtægter

- Andelsboligforeningens seneste regnskab

- Andelsboligforeningens lån

- Referat af seneste generalforsamling i andelsboligforeningen

- Vurdering af risiko for stigning i boligafgift

- Luft i forhold til andelskronens værdi

- Individuelle lånemuligheder

- Udskrift af andelsboligbogen

- Korrespondance med bank, andelsboligforening og administrator

- Frigivelse af deponeret købesum, når betingelser herfor er opfyldt

- Individuelle forhold for køber - samejeoverenskomst, testamente


Tvangsauktioner


Bistand i forbindelse med tvangsauktion


- Rådgivning til ejer- og andelsboligforeninger om lovgivning og regler

- Rådgivning til andre kreditorer med pant eller dom

- Rådgivning til potentielle købere

- Udarbejdelse af salgsopstilling

- Møde i fogedretten / fremvisning

- Afregning af parterne efter tvangsauktion

Advokatkontoret drives fra følgende adresse: Søllerød Park 17-4, 2840 Holte med telefonnummer + 45 20 26 11 93 samt på e-mailadressen rudbeck@hjemmeadvokat.dk. Mit CVR-nummer er: 3550 6381.


Virksomheden er organiseret som enkeltmandsvirksomhed.


Jeg anvender ikke særlige aftaler om lovvalg eller værneting, medmindre det aftales med klienten.


Advokatvirksomheden har klientbankkonti i Arbejdernes Landsbank.


I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantifonden dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.


Jeg  er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. jeg er endvidere dækket af sædvanlikg advokatansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al udøvet advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves.


Jeg er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær og/eller utilfredshed med en advokats adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

ADVOKAT SØREN RUDBECK - SØLLERØD PARK 17-4 2840 HOLTE  - TLF.+45

20 26 11 93 - CVR. NR. 35506381 - EMAIL: RUDBECK@HJEMMEADVOKAT.DK