Forside

HJEMMEADVOKAT.DK ER DIN ADVOKAT-

BRUG HAM


Sov ikke i timen og forfald heller ikke til dagdrømmerier - tænk dig om, det svarer sig.

Efter mange års virke i såvel pengeinstitutverdenen og ejendomsselskaber etablerede jeg, advokat Søren Rudbeck, i januar 2014 fra min privatadresse egen virksomhed med fokus på ejendomsmarkedet samt de spørgsmål, der knytter sig hertil og derudover på spørgsmål, der har indflydelse på familie- og arvemæssige forhold for den enkelte, kort sagt: alment forekommende juridiske spørgsmål og løsningen heraf.


Herudover har jeg oparbejdet stor erfaring med ejerlejlighedsforeninger og andelsboligforeninger samt lejeforhold, ligesom jeg i vidt omfang har beskæftiget mig med inkassosager, tvangsauktioner. For andelsboligforeninger har jeg endvidere forestået sager om tvangssalg samt eksklusion af medlemmer. I foreningsregi har jeg også deltaget i generalforsamlinger som dirigent, ligesom jeg har bistået med udarbejdelse af vedtægter og vedtægtsændringer o.l.


Som advokat er jeg medlem af Advokatsamfundet og er fuldt ansvarsforsikret i henhold til lovgivningen herom.


TYPISKE SAGSOMRÅDER ER BESKREVET NEDENFOR MED EKSEMPLER PÅ, HVILKE SPØRGSMÅL, DER KAN

OPSTÅ OG SKAL DRØFTES,VURDERES SAMT ENDELIG: LØSES.Arv, testamente og dødsboer

Mange personer ønsker at påvirke, hvorledes deres aktiver skal fordeles efter deres død.


Advokaten kan bistå med rådgivning og vejledning ved disse valg samt skitsere, hvilke virkninger

det konkrete valg vil afføde, og endvidere kan advokaten medvirke til at de nødvendige skridt

tages for at opnå et givet resultat.


Jeg bistår således med udarbejdelse af dokumenter og vurdering af forhold omkring:


ARV og TESTAMENTE:

- Mulige testamenter/ægtepagter

- Arveafgiftsspørgsmål

- Oprettelse og indhold af testamente

- Evt. familieoverdragelse i levende live (arveafgiftsbesparelse)


DØDSBOER:

- Bistand ved dødsboer

- Berigtigelse af dødsboskifte

- Kontakt til Skifteretten, kreditorer og arvinger

- Repræsentere boet ved salg o.l.

- Udarbejde boregnskab og afregne arve-/dødsboafgift

Advokatkontoret drives fra følgende adresse: Søllerød Park 17-4, 2840 Holte med telefonnummer + 45 20 26 11 93 samt på e-mailadressen rudbeck@hjemmeadvokat.dk. Mit CVR-nummer er: 3550 6381.


Virksomheden er organiseret som enkeltmandsvirksomhed.


Jeg anvender ikke særlige aftaler om lovvalg eller værneting, medmindre det aftales med klienten.


Advokatvirksomheden har klientbankkonti i Arbejdernes Landsbank.


I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantifonden dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.


Jeg  er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. jeg er endvidere dækket af sædvanlikg advokatansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al udøvet advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves.


Jeg er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær og/eller utilfredshed med en advokats adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.

ADVOKAT SØREN RUDBECK - SØLLERØD PARK 17-4 2840 HOLTE  - TLF.+45

20 26 11 93 - CVR. NR. 35506381 - EMAIL: RUDBECK@HJEMMEADVOKAT.DK